وخورئ او وڅښئ | په Kildare کې د خوړلو ځایونه | په کلیدار کې